Ръководството на университета в Ниш, Република Сърбия е на работно посещение в Технически университет – Габрово

DSC 0008

Ръководството на Университета в Ниш, представлявано от проф. Антич – Ректор на университета, проф. Николич – заместник ректор по Учебната дейност, проф. Степанович – заместник ректор по Научноизследователска работа и публикационна дейност и председателя на Общото събрание е на работно посещение в Технически университет – Габрово.

Проф. Железаров представи Технически университет - Габрово, образователната и научноизследователската среда, проектната дейност и лабораторните комплекси в Технологичния парк на Университета. Наличието на сходни факултети и научноизследователски проекти в двете институции е основната база за задълбочаване на сътрудничеството в различни области. В тази връзка ръководството на двата университета обсъдиха възможности за създаването на съвместни екипи, работещи по научноизследователски теми от взаимен интерес, разработване на съвместни научни проекти чрез използване на наличното оборудване в двата технологични комплекса и създаване на съвместни публикации. Във връзка с поетите ангажименти предстои подписването на рамкови договори както между двата университета, така и между Технологичния парк на Технически университет – Габрово и научноизследователската инфраструктура в Ниш. Двата университета ще разширят възможностите за обмен на преподаватели, изследователи и студенти, включвайки се в Централноевропейската програма за обмен в университетското образование (CEEPUS) и в програма „Еразъм+“. По този начин ще се развият програми за двойни дипломи в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и в докторските програми и в двата университета и ще се споделят гост-преподаватели и гост-изследователи.