Технически университет – Габрово стартира нов проект, подкрепен от програма „Хоризонт Европа“

horizont

Проект MountResilience - 101112876 обединява усилията на 47 организации, включващи местни власти, университети, компании и научноизследователски комплекси от Италия, България, Румъния, Австрия, Полша, Белгия, Хърватия, Португалия, Франция, Испания и Финландия, които ще тестват технологични и социални иновации, базирани на екологично съобразни решения.

Основната цел на проекта е да се увеличи капацитета за адаптиране на планинските региони и общности, така че да се ускори устойчивостта на климатичната трансформация.

Проектът е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ и е с общ бюджет 15 970 687 евро и продължителност от 01.09.2023 г. до 29.02.2028 г. Размерът на безвъзмездните средства за Технически университет – Габрово е 133,862 евро.

В рамките на проекта регионът на Габрово е включен като демонстрационен регион, който ще разработи и тества нови решения в областта на климата, които ще бъдат насочени към политиката, управлението, обществените потребности и поведение в тази област. Община Габрово ще изработи нова стратегия за зелената инфраструктура с фокус върху балансираното използване на природните ресурси. В резултат на изпълнението на проекта ще се разработи пилотен проект за събиране на дъждовна вода за поддръжка на градското озеленяване. Допълнителен акцент ще е разработването на система за ранно предупреждение и мониторинг за управление на риска. Тя ще позволи измервания в реално време, оповестяване при наводнения, урагани и горски пожари, мобилно приложение за обмен на данни и запитвания.