Фондация "ЕВРИКА" - Именни стипендии 2023г.

1evrika reference

За двадесет и първа поредна година Фондация "ЕВРИКА" ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 3 000 лв. годишно в  единадесет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името  на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за пета поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия "Акад. Александър Теодоров–Балан" в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.

Право на кандидатстване за именните стипендиите на Фондация "ЕВРИКА" и стипендията "Акад. Александър Теодоров–Балан" имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2023/2024 година.

Най-добрите кандидати по документи (според критерии за оценка и селекция) ще  бъдат поканени  на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте  именни стипендии и стипендията "Акад. Александър Теодоров – Балан".

Кандидатите за именните стипендии и стипендията "Акад. Александър Теодоров–Балан"  трябва да подадат или изпратят във Фондация "ЕВРИКА" (1000 София, бул. "Патриарх Евтимий" №1) от 01.09.2023 г. до 15.10.2023 г. следните документи:

 1. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация "ЕВРИКА" и Формуляр по образец (може да се изтегли и от сайта – www.evrika.org);
 2. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2023/2024 година;
 3. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки,изява на творчество и други;
 4. Есе на тема "Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност" (до 3 страници).

 За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. 0898781702; (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и в www.evrika.org https://www.evrika.org/?p=4250

 

Основни правила за отпускане на стипендии на студенти и ученици

1. Право на получаване на стипендии от фонда­ция „Еврика" имат:

 • Спечелилите медали от проведените през годи­ната и утвърдени от Съвета на фондацията меж­дународни средношколски олимпиади за целия срок на обучението си в средните и висши учи­лища, при условие че продължават образование­то си в същата или сходна област, в която са изя­вили творчеството си й средният успех за всяка учебна година е не по-нисък от отличен 5,50 в средното училище и много добър 5,00 във вис­шето училище.
 • Студенти (след втори курс) - носители на специ­алните именни стипендии на фондация "Еврика" за постижения в овладяването на отделните на­уки, утвърдени от Съвета на фондацията. Съве­тът на фондацията приема и утвърждава статут на специалните именни стипендии, а Изпълни­телното бюро присъжда отделните стипендии по предложение на утвърдени комисии. Комисии­те осъществяват класиране на кандидатите след оценка на документи и провеждане на събесед­ване с допуснатите кандидати.

2. Размерът на получаваните стипендии се опре­деля както следва:

 • За носителите на специалните именни стипен­дии на фондация "Еврика" - 3000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите златни медали от международни­те средношколски олимпиади - 2000 лв. годишно на човек.
 • За спечелилите сребърни медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1700 лв. го­дишно на човек.
 • За спечелилите бронзови медали от международ­ните средношколски олимпиади - 1600 лв. годиш­но на човек.

3. Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

 • Заявление на желанието за получаване на сти­пендията и формуляр по образец, заверен в съ­ответното висше или средно училище.
 • Уверение от висшето училище за успеха по учеб­ни години и записване за новата учебна година (за кандидатите за специалните стипендии на фондация „Еврика").
 • Копие от документа, удостоверяващ класирането в международни олимпиади (за кандидатите, ко­ито ползват правото по този ред).
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции,публикации в научни издания и други такива за постиженията на кандидата в овладяването на науките, изява на творчество и други (за кандидатите за специал­ните стипендии на фондация "Еврика");
 • Есе на тема "Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност" (за кандидатите за именни стипендии).

4. Срокът за подаване на документите във фон­дация "Еврика" е от 1 септември до 15 октомври за всяка година.

4а. По изключение, при финансови възможности Изпълнителното бюро на фондацията може да утвърждава  втора именна стипендия в рамките на бюджета на програмата, когато това е предложено от комисиите за оценка при равностойни значими резултати и постижения.  

5.  Стипендиите се изплащат чрез дебитни карти на два пъти за годината.

6.  В случай, че един и същ студент има право да получи стипендия по повече от един признак, той получава само по-голямата от тях.

7.  Стипендианти на фондацията, получили това право като носители на медали от международни средношколски олимпиади, при последващо спе­челване на медали с по-висок ранг, автоматично по­лучават годишен размер на стипендията си за ос­таващите години на обучението си съгласно т. 2 на настоящите Основни правила.

8.  Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай че ползващият това право:

 • Доброволно напусне или бъде отстранен от вис­шето училище.
 • Повтаря учебната година.
 • Продължи образованието си в чужбина.
 • Средният годишен успех е по-нисък от изискуемия съгласно т. 1 на настоящите Основни прави­ла.

9. Получаващите стипендии от държавата по си­лата на Наредба за условията и реда за осъществя­ване на закрила на децата с изявени дарби (ПМС №298\17.12.2003г.) получават 50 на сто от полагаща­та им се от фондация "Еврика" годишна стипендия.

 

Статут на специалните именни стипендии на фондация "Еврика"

 

1.  Специалните именни стипендии на фондация "Ев­рика" се учредяват от Съвета на фондацията и носят имената на видни българи със значим принос в раз­витието на науката и техниката.

2.  Право на кандидатстване за специалните именни стипендии  имат български студенти  в български университети в области, определени с именуване­то на стипендиите, завършили най-малко II курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малко от много добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за предстоя­щата учебна година.

3.  Размерът на стипендията се определя от Съвета на фондацията с Основните правила за получаване на стипендии на студенти и ученици от фондация "Ев­рика".

4.  Изпълнителното  бюро  на  фондацията  присъжда стипендията по предложение на утвърдена от него комисия, която провежда конкурси, които включват оценка по документи и провеждане на събеседване с класираните на последния етап.

5.  Студентът, удостоен с именна стипендия за годината получава грамота, която се връчва тържествено на форум на фондацията.

6. Документи за кандидатстване за специалните имен­ни стипендии на фондацията:

 • Заявление на желанието за участие в кон­курса за получаване на именна стипендия на фондация "Еврика" и формуляр по образец.
 • Уверение от университета за успеха по учебни го­дини и записването за новата учебна година.
 • Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни кон­курси, олимпиади и конференции, публи­кации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и др.;
 • Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”.
 1. Срокът за подаване на документите във фондацията е от 1 септември до 15 октомври всяка година.

 

Именни стипендии на фондация „Еврика"

 

 • За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов
 • За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков
 • За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на акад. Благовест Сендов
 • За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков
 • За постижения в овладяването на знания в областта на химията и химичните технологии на името на  акад. Ростислав Каишев
 • За постижения в овладяването на знания в медицината и биологията на името на акад. Методи Попов
 • За постижения в овладяването на аграрните науки, включително ветеринарните науки и горското стопанство на името на акад. Дончо Костов
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и елект­ротехниката на името на акад. Димитър Мишев
 • За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на име­то на акад. Ангел Балевски
 • За постижения в овладяването на знания в областта на строителството и архитектурата на името на Кольо Фичето
 • За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев