Онлайн представяне на „Арексим Инженеринг“ ЕАД пред студентите на ТУ - Габрово

История на дружестовто

Началото на основната дейност на „Арексим Инженеринг“ ЕАД е поставено през 1991 година в град Смолян – България.
Дружеството е водещо в производството на технически пластмасови изделия и инструментална екипировка за тях.
През 2004 производствената база се премества на нова значително по-голяма площ, модернизирана и напълно оборудвана.
От началото на 2011 година производственият арсенал е обогатен с най-съвременна технология за мултикомпонентно леене на детайли, а от 2014 година е въведена в експлоатация Централна система за захранване с материал.
Постепенно са внедрени и развити SAP ERP система, както и „Arqus“ – електронна система за управление на качеството.

Изделията, които произвежда „Арексим Инженеринг“ ЕАД са в съответствие с високите стандарти по качество, утвърдени в световен мащаб.

Изграден е машинен парк с високотехнологично оборудване, както и екип от квалифицирани и мотивирани служители, възприели и поддържащи фирмената политика.
Тясното сътрудничество с клиентите, в атмосфера на висок професионализъм, креативност и екипност, спомага за решаването на сложни производствени въпроси.
Въвеждането на нови технологии е стратегическа цел на управленския състав, чиято идея е да осигури допълнителни услуги на клиентите и да удовлетвори изискванията им в по-висока степен.
През годините Арексим е защитила позициите си на надежден партньор, придобивайки известност, както в България така и в чужбина.

Онлайн събитието за представяне на „Арексим Инженеринг“ ЕАД ще се проведе в петък, 04.09.2020 г. от 14.00 часа.

Линк за представянето: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aff66f3414f1a4a44a58e764f018e1ab8%40thread.tacv2/1598955445239?context=%7b%22Tid%22%3a%220702a29a-4c2d-461f-871d-9cf595562f8c%22%2c%22Oid%22%3a%22bf3a045a-54b8-4366-b876-afb2d75b7385%22%7d


Печат