Previous ◁ | ▷ Next

Лична информация

 

Име

 

амилно, Лично, Бащино]

Адрес

 

[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон

 

 

Факс

 

 

E-mail

 

 

 

Националност

 

 

 

Дата на раждане

 

[ ден, месец, година ]

 

 

Трудов стаж

               

Дати (от-до)

 

[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]

Име и адрес на работодателя

 

 

Вид на дейността или сферата на работа

 

 

Заемана длъжност

 

 

Основни дейности и отговорности

 

 

 

 

Образование и обучение

 

Дати (от-до)

 

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с последния.]

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

 

Основни предмети/застъпени професионални умения

 

 

Наименование на придобитата квалификация

 

 

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

 


 

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

 

Майчин език

 

 

 

Други езици

 

 

 

[Език]

Четене

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

Писане

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

Разговор

 

[Определете нива: отлично, добро, основно]

 

Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.

 

[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.

 

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

 

Свидетелство за управление на МПС

 

 

 

Допълнителна информация

 

[Тук включете всякаква допълнителна информация, която може да е уместна, напр. лица за контакти, препоръки и др.]

 

 

Приложения

 

[ Опишете всички приложения. ]

 

Допълнителна информация

full indir full oyun indir
Габрово НЕТ АртСторм дизайн студио